I Sette Dolori di Maria in siciliano

1° DOLORE:       La profezia di Simeone.

 

Oh! Chi pena a lu tò cori

Fuoru o vergini Maria

Di ‘ddu viecchiu ddi paroli

Quannu ‘mbrazza a Gesù avìa

Stu tò figghiu tantu bieddu

Ti sarà comu un cutieddu.

Chista fu la prima spata

Oh!  gran Matri Addilurata.

 

Pater,7 Ave Maria,Gloria……

 

 

2°DOLORE:         La fuga in Egitto.

 

Oh!Chi pena t’appi a dari

Quannu Erodi ittau li banni

Ca s’avissiru ammazzari

I bambini fra i du’anni,

bisognasti iri in Egitto

ccu to figghiu binidittu.

Chista fu l’autra spata

Oh!gran Matri Addilurata.

Pater,7 Ave Maria,Gloria….

 

3°DOLORE:     Lo smarrimento di Gesù al tempio.

 

Matri afflitta,cuomu tuorni?

Lu pirdisti a lu tò amuri,

lu circasti ppì tri iorna

ccu gran pena e ccu duluri,

lu trovasti ‘nti lu tempiu

unni dava ranni esempiu.

Chista fu la terza spata

Oh!gran Matri Addilurata.

 

 

Pater,7 Ave Maria,Gloria….

 

4°DOLORE:    Maria incontra Gesù che porta la croce.

 

Quali affannu Tu pruvasti

Oh!gran Vergini Maria

Quannu a Cristu Tu ‘ncuntrasti

Ca la cruci ‘uncuoddu avia,

cci vuluvi dari aiutu

ma ti vinni pruibitu.

Chista fu la quarta spata

Oh!gran Matri Addilurata.

 

 

Pater,7 Ave Maria,Gloria…

 

5°DOLORE:  Maria è presente alla crocifissione e morte di Gesù.

 

Cuomu avisti a simpurtari

Quannu arzasti lu tò cigghiu

Lu vidisti agunizzari

Supra un lignu lu tò figghiu

Tuttu afflittu e laceratu

Dava sangu d’ogni latu.

Chista fu la quinta spata

Oh!gran Matri Addilurata.

 

 

Pater,7 Ave Maria,Gloria….

 

6°DOLORE:  Maria riceve sulle braccia Gesù deposto dalla croce.

 

Mori

Un Diu,Verbu Incarnatu

Ppì sarbari li piccatura

Già si rapi lu custatu

Ppì l’accessu di l’amuri

Matri avisti a vidimi

Gesù mortu anchi patiri.

Chista fu la sesta spata

Oh!gran Matri Addilurata.

 

Pater,7 Ave Maria,Gloria…..

 

 

7°DOLORE:      Maria accompagna Gesù alla sepoltura.

 

Ma Gesù nun ha fiura

E in senu fu purtatu

Cu ci duna sipurtura

Cuomu un latru ributtatu

Matri tu avisti a vidimi

Poi ppì fallu seppelliri.

Chista fu l’ultima spata

Oh!gran Matri Addilurata.

 

 

Pater,7 Ave Maria,Gloria….